Woonzorg - In studie

Kinderdagverblijf, Huis van het kind en de dienst welzijn van de stad

Oscar Huysecomlaan 2A, 3400 Landen (B)

Het project zal als laatste bouwfase gerealiseerd worden op de zorgsite van het OCMW en samen met het nieuwe woonzorgcentrum, met voorzieningen voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum en een erkende groep van 40 assistentiewoningen, deel uitmaken van deze geïntegreerde zorgzone. Door het in elkaars nabijheid lokaliseren van al deze ‘zorgfuncties’ wordt interactie tussen verschillende leeftijdsgroepen gestimuleerd en wordt er maximaal ingezet op intergenerationele contacten.

De architectuur herbergt bebouwde ruimte, waar er zorgvuldig kan gewoond, geleerd en gewerkt worden door en voor bewoners, gebruikers, zorgverstekkers, bezoekers, kinderen, … Het kinderdagverblijf huisvest opvangplaats voor 96 kinderen, onderverdeeld in 4 groepen van telkens 2 gekoppelde leefgroepen, met elkaar verbonden door een multifunctionele ontmoetingsruimte-speelruimte-expositieruimte. Deze verleent ook toegang tot de centrale administratie en een aantal secundaire ruimten. Ruimtelijke beleving en toezicht worden door de wijze van schakelen van de verschillende deelvolumes gemaximaliseerd. Onrechtstreeks maar via een eenvoudige routing kan men gemakkelijk de gemeenschappelijke buitenspeelruimte tussen woonzorgcentrum en kinderdagverblijf bereiken.

Door een volumetrische inpassing en het volgen van de natuurlijke topografie van de hellende projectsite staat het kinderdagverblijf gestapeld op de onderliggende bouwlaag, die het huis van het kind (consultatiebureau) en de dienst welzijn van de stad huisvest. Kleinere baksteenvolumes met hellend dak, verbonden door het sterk transparante schakelvolume, zijn de ruimtelijke bouwstenen. Toegangspleinen tussen de verschillende deelgebouwen en op de natuurlijke maaiveldniveau’ s structureren de niet-bebouwde buitenruimte. Bestaand hoogwaardig landschappelijk streekeigen groen wordt verder aangevuld.

Het beoogde ambitieniveau duurzaamheid wordt ook voor het laatste deelgebouw op de zorgcampus door de initiatiefnemer doorgetrokken. De BEN- standaard wordt nagestreefd, materialen worden gescreend door middel van de NIBE- classificatie en de VIPA- duurzaamheidscriteria worden afgetoetst. Binnen een performante buitenschil (K30) is er maximaal aandacht voor daglichttoetreding en controle op oververhitting, door een precieze inplanting en maatvoering van gevel- & dakopeningen, in combinatie met actieve & passieve buitenzonneweringen, rekening houdend met een optimale oriëntatie ifv bestemming en gebruik.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever STAD/OCMW LANDEN

oppervlakte 2.500 m²

budget € 5.000.00,00
(excl. BTW, erelonen) met VIPA

periode 2016 -