Kantoor - Gerealiseerd

Welzijnsbureau OCMW Leuven

Fonteinstraat 131, 3000 Leuven (B)

Het nieuwbouwproject omvat de huisvesting van een satelliet Welzijnsbureau voor het OCMW van Leuven. Deze satellietkantoren zorgen voor een bereikbare eerstelijns dienstverlening ingebed in de wijk. Voorheen was dit welzijnsbureau gevestigd in een rijwoning in de Ridderstraat zonder eigen identiteit en zonder moderne voorzieningen zowel voor de klanten als voor de welzijnswerkers.

De nieuwbouw had dan ook als doelstelling, naast een moderne kantooromgeving te scheppen voor de medewerkers, een sterkere verankering en herkenbaarheid te creëren van de dienstverlening van het OCMW in de benedenstad van Leuven.

Op een jarenlang braakliggend terrein op de hoek van de Fonteinstraat en de Predikherinnenstraat, werd een gebouw ontworpen met 5 bouwlagen. Het transparante sokkelvolume fungeert als centrale ontmoetings- en onthaalruimte met ontvangstbalie en informatiewand. De ontvangstlokalen op het eerste niveau kunnen bereikt worden via de open trap. Op de twee daarboven liggende bouwlagen bevinden zich de werkplekken van de sociaal medewerkers. Op de bovenste verdieping is een lokaal voorzien die multifunctioneel kan gebruikt worden voor de OCMW-werking. Dit lokaal is bovendien volledig autonoom bereikbaar en kan dus volledig onafhankelijk van de rest van het gebouw functioneren.

Zo is het mogelijk dat deze ruimte kan worden gebruikt door mensen uit de buurt voor bijvoorbeeld kleinschalige evenementen of vergaderingen. Op deze manier wordt de verankering in de wijk versterkt.

Herkenbaar open huis

De nieuwbouw is gerealiseerd op een klein hoekperceel. Dit perceel bevindt zich echter op een duidelijke grens tussen twee schalen. Enerzijds grenst het aan een appartementsgebouw met 10 bouwlagen terwijl aan de ander kant aansluiting moet worden gevonden met kleinschalige arbeiderswoningen in de Predikherinnenstraat. Daarenboven wordt het verdere verloop van de Fonteinstraat gekenmerkt door lagere bebouwing. Het welzijnskantoor vormt dan ook de overgang tussen deze schalen.

Het materiaalgebruik en de vormgeving zorgen ervoor dat het welzijnkantoor een opvallend eigen identiteit krijgt tussen de eerder karakterloze gebouwen in de Fonteinstraat. De verhoogde herkenbaarheid van het gebouw en de transparant ontworpen sokkelvolume zorgen voor een natuurlijke wisselwerking tussen de buurt en dienstverlening van het OCMW in de centrale ontmoetings- en onthaalruimte.

Flexibel ontwerp en duurzaam materiaalgebruik

Het gebouw is zoveel mogelijk ontworpen om flexibel invulbaar te zijn. De basisstructuur is opgebouwd uit gewapend beton met dragende gevelwanden en vlakke plaatvloeren die een maximale flexibiliteit garanderen voor de eindgebruiker bij de inrichting van de werkplek. De vertikale kern en de technische lokalen zijn tegen het appartementsgebouw opgetrokken.

Een sober en eerlijk materiaalgebruik (zichtbeton, houten binnenschrijwerk) met aandacht voor correcte detaillering, duurzaamheid en blijvende onderhoudsvriendelijkheid stond voorop.

Een passiefkantoor

Geboeid door het passiefconcept had de bouwheer een hoog ambitieniveau met betrekking tot een laag energiegebruik. Door de volledige noord-oriëntatie en de beperkte oppervlakte van het terrein lag het niet voor de hand om dit hoog ambitieniveau te kunnen beantwoorden. Hierdoor moesten we als bureau bijzonder creatief te werk gaan. In nauwe samenwerking met de interne cel duurzaamheid werden de passende innovatieve technieken gevonden, zoals bijvoorbeeld aanwezigheids- en daglichtsturing, geothermische energieopslag in de vorm van energiepalen met het gebruik van een warmtepomp. In combinatie met een performante isolatieschil leidde dit tot een K-peil van 12 en een E-peil van 27. In 2012 is dit gebouw het eerste kantoorgebouw met een ‘passiefhuiscertificaat’ in Vlaanderen.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever OCMW Leuven

oppervlakte 810 m²

budget € 1.992.750
(excl. BTW, erelonen)

periode 2008 - 2012