Woonzorg - Gerealiseerd

WZC Oleyck Landen

Oscar Huysecomlaan 2, 3400 Landen (B)

Het project omvat de herinrichting van de uitgebreide site van het OCMW Landen langs de Oscar Huysecomlaan. De woonzorgcampus biedt onderdak aan: een woonzorgcentrum met 92 bedden, een dagverzorgingscentrum en 40 assistentiewoningen (uit te breiden met 45 assistentiewoningen).

Het woonzorgcentrum is opgevat als een grootschalig, rond het eigen ‘erf’ geplooid bouwvolume met als historische referentie het model van de ‘vierkantshoeve’. De assistentiewoningen worden ondergebracht in kleinere lineaire bouwvolumes die evenwijdig met de hoogtelijnen in het landschap worden ingepast. De open ruimte wordt op die manier gestructureerd en behandeld. Het achterliggende weidse landschap wordt betrokken op de projectsite, op het terrein worden perspectieven gecreëerd,… .

Voor woonzorgcampus Oleyck werd een verhoogd ambitieniveau duurzaamheid vooropgesteld, nl. K30. Met een performante gebouwschil, hoogrendements producerende warmte en koude bronnen,… is het woonzorgcentrum een laag energetisch gebouw. Daarnaast start het ontwerp voor het woonzorgcentrum Oleyck vanuit de ambitie om de best bouwbare levenslange woonomgeving te creëren waarin duurzame zorg en levenslang wonen volwaardig aan bod komen.

Een duurzame woonzorgomgeving met een laag energetisch gebouw, een meerwaarde voor bewoners, gebruikers en bezoekers.

Een duurzame ontwikkeling in ‘enge’ zin is vooral functioneel, energiezuinig, milieuvriendelijk, flexibel en aanpasbaar naar de toekomst. In de optiek van ‘duurzame zorg’, zoals gesteld voor het woonzorgcentrum Oleyck, betekent duurzaam ontwikkelen: het creëren van een omgeving met zo weinig mogelijk impact op het milieu voor deze generatie en de volgende. Duurzaam ontwikkelen gaat over de relatie van de mens en zijn omgeving.

Een dergelijke ontwikkeling draagt bij aan de omgeving en het milieu zodat de bewoners er graag wonen, de verzorging er graag werkt, bezoek er graag komt en de maatschappij het als een voorbeeldproject beschouwt.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever OCMW Landen

oppervlakte 11.690 m²

budget € 17.526.409
(excl. BTW, erelonen) met VIPA

periode 2011 - 2016